Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) je program, ki povezuje visokošolske zavode z negospodarskimi organizacijami (društvi, zavodi …).

V projektih sodelujejo študenti, visokošolski učitelji in strokovnjaki iz lokalnega okolja. Tako razvijajo dobre prakse in inovativne oblike učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Katedra za biosistemsko inženirstvo)

Vodja projekta: Peter Vindiš, peter.vindis@um.si

Projektni partnerji:     Kontaktna oseba          Elektronski naslov

KGZS ZAVOD PTUJ          Peter Pribožič                     peter.pribozic@kgz-ptuj.si

TERMODRON D.O.O.      Sergej Krajnc                      sergej.krajnc@termodron.si

Študenti, ki sodelujejo v projektu:

 • Žan Mongus (UM FKBV)
 • Gašper Friderik (UM FKBV)
 • Vasilije Femić (UM FKBV)
 • Gal Kovačič (UM FKBV)
 • Sara Golob (UM FT)
 • Klemen Bunta (UM FERI)
 • Lina Zorman (UM FERI)

Opis problema v projektu:

Klimatske spremembe pomembno vplivajo na razvoj podlubnikov v gozdovih. Z milejšimi zimami in vetrolomi so pogoji še ugodnejši za razmnoževanje. Zaradi tega je zelo pomembno pravočasno odkrivanje žarišč nastanka rodov podlubnikov in pravočasna sanacija le-teh, za zajezitev širitev in nastanka še večje škode. Pregledovanje gozdov trenutno poteka peš; gozdar naredi obhod gozda in evidentira zaznane lokacije. Glede na količino gozdov pri nas in na težko dostopne terene je praktično nemogoče v zadovoljivih časovnih okvirjih naredi pregled nad gozdovi. S pomočjo novih tehnologij lahko ta izziv rešimo. Z droni se lahko v dosti krajšem času pregledajo velike površine. S pravilnimi senzorji se odkrivajo stresna območja, na katere se potem ciljno napotijo gozdarji za podrobnejšo oceno stanja. Pregledi se lahko vršijo tudi v zimskem času, kjer so določeni predeli praktično nedostopni. Pridobljeni podatki služijo za načrtovanje sanacije spomladi. Z takšnim, hitrim načinom oddkrivanja žarišč podlubnikov bi lahko močno zajezili nadaljni razvoj, istočasno pa pravočasno odkrito napadeno drevo ne zgubi na vrednosti, kot drevo ki je že močno prizadeto od podlubnika zaradi nepravočasnega odkritja oziroma sanacije.

Cilj projekta:

Glavni cilj projekta je pravočasno odkrivanje žarišč podlubnikov, kar pa je na velikih območjih in razgibanem reliefu močno oteženo. V projektu se v ta namen uporabijo droni opremljeni z ustreznimi kamerami, ki bi tako javnim službam omogočile pravočasno odkrivanje prenamnoženih podlubnikov.

Pričakovani rezultati projekta:

 • širil ozaveščenost o pojavu podlubnikov v okolju (množičen pojav področij podlubnikov zaradi milejših zim in spremembe klimatskih razmer in ugotavljanja njihovega pojava na terenu, povzročanju velike gospodarske škode) znotraj univerze v Mariboru (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede), Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijskih gospodarstev, da bi spodbudili širše zanimanje za projekt oziroma rezultate projekta predstavit širši javnosti,
 • glavni rezultat projekta je v praksi preverit možnosti za uporabo sodobnih tehnologij (droni in ustrezne kamere) pri odkrivanju pojava podlubnikov na težko dostopnih terenih in narediti pregled nad velikimi lokalnimi površinami gozdov v čim krajšem času,
 • s pravilnimi senzorji in kamerami želimo odkrit stresna območja pojava podlubnika, izdelat ustrezne karte stresnih območij oziroma žarišč pojava podlubnikov, na katere se potem ciljno napotijo gozdarji za podrobnejšo oceno stanja in odkaz napadenih dreves,
 • v okviru projektnega dela študente vpeljat v projektno delo tako v pisarni kot na terenu in jih povezat z potencialnimi delodajalci tako iz gospodarskega kot negospodarskega sektorja,
 • predstavitev rezultatov projekta za namen ozaveščenosti širše javnosti v ustrezni strokovni reviji (Kmetovalec, Gozdarski vestnik,…) ter ostalih medijih (spletna stran fakultete, fb,…).

Vaše pobude in vprašanja pošljite na peter.vindis@um.si

Začetek projekta:         Konec projekta:

Marec 2020                  Junij 2020