Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) je program, ki povezuje visokošolske zavode z negospodarskimi organizacijami (društvi, zavodi, ipd.). V projektih sodelujejo študenti, visokošolski učitelji in strokovnjaki iz lokalnega okolja. Tako razvijajo dobre prakse in inovativne oblike učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Katedra za biosistemsko inženirstvo)
Vodja projekta: Jurij Rakun jurij.rakun@um.si
Projektni partnerji:                                                         Kontaktna oseba     Elektronski naslov
Slovensko združenje za ohranitveno kmetijstvo            Primož Žigon           primoz.zigon@kis.si

Študenti, ki sodelujejo v projektu:

 • Aleš Bernot (UM, FKBV),
 • Martin Jenuš (UM, FKBV),
 • Kristijan Polovič (UM, FERI),
 • Urban Kenda (UM, FERI),
 • Miha Kajbič (UM, FERI),
 • Aljaž Mlinarič (UM, FERI),
 • Rok Friš (UM, FERI),
 • Peter Bernad (UM, FNM),
 • Jernej Mlinarič (UM, FERI).

Opis projekta:

Kmetijstvo je ena od dejavnosti, ki v zadnjem času doživlja velike spremembe s stališča pridelave hrane. Eden izmed razlogov je vse večja ozaveščenost kupcev, ki posegajo po zdravju in naravi prijaznejših izdelkih. Da bi kmetje zadovoljili potrebe in želje kupcev, jim pridelavo močno olajšajo številne pripomočki in aplikacije, ki s pomočjo avtomatike ali metod umetne inteligence pripomorejo k bolj učinkovitemu delovanju kmetijskih strojev in posledično k višji kakovosti pridelka. Tehnološko najbolj dovršeni so avtonomni kmetijski roboti, ki delajo samodejno in zagotavljajo enako kakovostno obdelavo v celotnem delovnem obdobju.
Oprema oz. mehanizmi, ki se uporabljajo za škropljenje različnih poljščin, pršenje vinogradov, sadovnjakov in hmeljišč vsebujejo 3 velike pomanjkljivosti oz. izzive. Prva je (ne)pravilen površinski nanos fitofarmacevtskih sredstev (FFS), ki mora biti nanešen na vsaj 70 % listne površine. Druga je nepravilna količina nanosa FFS, ki se ne sme prekrivati iste, delne površine lista, sredstvo iz rastlin pa nikoli ne sme odtekati. Tretja izmed pomanjkljivosti škropilnih mehanizmov je predhodno pripravljena količina FFS, kar lahko pomeni, da po končanem nanosu del FFS ostaja v škropilnici in se kasneje zavrže.

Cilj projekta:

S temi izzivi pred nami smo se odločili izdelati prototipni modularni mehanizem, ki bo sposoben opraviti pameten nanosa FFS. S tem se bomo še bolj približali modernizaciji kmetijstva v smeri preciznega kmetijstva in možnosti trajnostne pridelave, kar pa je tudi cilj tega projekta.

Pričakovani rezultati projekta:

Pomembno je kakšno hrano jemo in pomembno je kje in kako je hrana pridelana. Vpliv na okolje mora biti dolgoročno minimalen ali celo ničeln. V času trajanja projekta bomo sklopu izvedenih aktivnosti zato poskušli vzbuditi zanimanje za problematiko in aktivnosti, ki potekajo v društvu v smeri osveščanja javnosti. V sklopu projektnih aktivnosti pa bomo zgradili manjšo prototipno rešitv s pomočjo katere bomo demonstriramo delovanje kmetijske tehnike v prihodnosti.

Seveda pa je eden izmed največjih, dolgo sežnjih ciljev tudi ta, da izobrazimo primeren kader, ki bo takšne mehanizme v prihodnosti razvijal in bomo lahko postali pomemben partner tudi na tem področju, s pozitivnimi in potencialno dolgoročnimi ekonomskimi in ekološkimi učinki.

Pričakovani rezultati projekta po korakih so naslednji:

 • načrtovati in izdelati modularni mehanizem za pametni nanos FFS,
 • načrtovati in zgraditi izpopolnjen strojni sistem za natančni nanos FFS,
 • načrtovati in zgraditi izpopolnjen programski sistem prepoznave rastlinja,
 • zmanjšati porabo fitofarmacevtskih pripravkov, ki se kopičijo v okolju,
 • avtomatizirati proces mešanja fitofarmacevtskih sredstev,
 • izpeljati montažo na traktor ali mobilnega robota,
 • okrepiti sodelovanje med društvom, fakulteto in tudi študenti,
 • na zanimiv način predstaviti študentom probleme v kmetijstvu, ki jih bodo rešili na interdisciplinaren način,
 • vzbuditi zanimanje študentov za kmetijstvo.

Vaše pobude in vprašanja pošljite na jurij.rakun@um.si

Začetek projekta:             Konec projekta:
Februar 2020                   Maj 2020